Skip to Content

Bilmeniz Gerekenler

Müşteriler, Perform Portföy’le Portföy Yönetim sözleşmesi (PYS); Saklama Bankasıyla Saklama sözleşmesi imzalarlar. Böylelikle Perform Portföy Saklama Bankasında müşteri adına hesap açar. Perform Portföy, PYS’ye istinaden müşteri adına açılan hesapta vekaleten para yönetme yetkisi almış olur. Böylelikle PYS’de müşterinin risk-getiri tercihleri doğrultusunda belirlenen şartlar çerçevesinde, Perform Portföy müşteri adına vekaleten portföy yönetimi yapabilir.

Yatırımların mali güvencesi imzalanan sözleşme gereği saklama bankalarındadır. Tüm nakit ve menkul kıymetler yatırımcılar adına açılan Saklama bankası hesaplarında tutulur. Müşteri hesapları SPK gözetiminde, yüksek sermayeli bankaların güvencesindedir

Perform Portföy A.Ş.’nin müşteri fonlarını veya finansal varlıklarını üçüncü şahıslara transfer etme yetkisi yoktur.

Perform Portföy A.Ş. sadece müşteriyle yapılan portföy yönetimi sözleşmesinde yazılı olan şart ve koşullarda portföyü yönetmekle yükümlüdür.

Yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yatırımcılar hesabına, çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetildiği mal varlıklarıdır.

Yatırım fonları kuruluş türlerine göre; ters repo, devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, özel sektör tahvili ve finansman bonosu, yabancı menkul kıymetler, yatırım fonları, değerli madenler, vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar gibi varlıklara yatırım yapabilmektedir.

Yatırım fonları, tasarrufların uzman ekipler tarafından yönetilmesine olanak sağlamaktadır. küçük tasarruf sahiplerinin, yatırımlarında büyük yatırımcıların sahip olduğu yatırım avantajlarını elde etmelerini sağlamaktadır. Yatırım fonu portföyünde yer alan yatırım araçlarının çeşitliliği, riskin en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır. Yatırımcıların yatırım tutarlarını diledikleri zaman nakde çevirebilmeleri sayesinde likit bir yatırım aracıdır.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle kurulmuş ve faaliyette olan tüm yatırım fonlarını tek bir sistem üzerinden karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki tüm fonlara ulaşma imkanı sağlayan, merkezi bir fon dağıtım platformudur. Platform ile ilgili daha detaylı bilgi için https://www.tefas.gov.tr/ internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Serbest Fon, Türkiye’de ve yurt dışında sadece SPK’nın “nitelikli yatırımcı” tanımına uygun kişi ve kurumların yatırım yapabildiği, yönetim stratejisi ve yatırım araçları konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan fon türüdür. Diğer yatırım fonlarından farklı olarak piyasaların her iki yönde de sunacağı fırsatlardan istifade etme (long/short) esnekliğine sahiptir ve tezgahüstü türev işlemler yapabilir, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi gerçekleştirebilir.

Yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, kanunda Nitelikli Yatırımcı olarak tanımlanır.

Yatırım fonları portföylerinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıkların, SPK’nın Saklama Tebliğ’inde belirtilen esaslar çerçevesinde portföy saklayıcıları nezdinde saklanması zorunludur. Portföy saklama hizmeti, fonlara ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile Tebliğde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir. Portföy saklayıcısı, fon portföylerindeki; saklanabilir nitelikteki finansal varlıklar için; doğrudan ve dolaylı olarak kendi kayıtları altında bulunan finansal varlık hesaplarına kaydedilebilen tüm finansal varlıklar ile fiziksel olarak portföy saklayıcısına tevdi edilebilen tüm finansal varlıklara saklama hizmeti verir. Söz konusu saklanabilir nitelikteki finansal varlıkların portföy saklayıcısının kendi hesaplarından ayrı olarak ilgili fon adına fona aidiyeti açıkça belirli olacak şekilde açılacak hesaplarda saklanır. Diğer varlıklar için ise; portföy saklayıcısı varlıkların fona aidiyetini doğrulamak, söz konusu varlıkların mevcudiyetine ilişkin kayıtları fon veya porföy yönetim şirketi tarafından veya dışarıdan sağlanan bilgi ve belgeler çerçevesinde tutmak ve bu kayıtların takibini yaparak güncelliğini sağlamak ile yükümlüdür.

Yıllık belirlenen yönetim ücreti oranın, toplam portföy değeri üzerinden hesaplanarak günlük tahakkuk ettirilip ay sonlarında Portföy Yönetim şirketi tarafından tahsil edilen tutardır.

Performans ücreti nedir?

Müşterilerimizin risk tercihlerine göre tespit edilen getiri hedefi (kıstas getiri/benchmark) üzerinde oluşan getirinin belli bir yüzdesinin portföy yönetim şirketi tarafından 3 aylık, 6 aylık veya yıllık aralıklarla tahsis edilmesidir.

Hesap açma limiti minimum 2 milyon tl ve üzeri hesaplar olmalıdır.